1. EZRA RENT A CAR wynajmuje samochody osobowe bez kierowcy na rzecz osób fizycznych i prawnych w postanowieniach określonych w niniejszych WARUNKACH NAJMU zawartych na odwrotnej stronie UMOWY NAJMU

2. Niniejsze WARUNKI NAJMU oraz CENNIK stanowią integralną część Umowy Najmu.

3. NAJEMCĄ samochodu osobowego może być osoba fizyczna, która:

a. ukończyła 21 lat życia

b. posiada obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania i prawo jazdy, ważnego przez okres minimum 12 miesięcy poprzedzający datę zawarcia UMOWY NAJMU.

c. posiada stałe miejsce pracy lub określone źródło utrzymania

4. Najem następuje po podpisaniu Umowy Najmu i WARUNKÓW NAJMU oraz wykazu oznakowanych zespołów i części, dokonaniu przedpłaty należności za cały planowany okres najmu zgodnie z obowiązującym CENNIKIEM oraz po złożeniu wybranego przez obie strony zabezpieczenia (możliwe formy zabezpieczenia są przedstawione w CENNIKU).

5. Najkrótszy okres najmu samochodu osobowego wynosi 1 dzień. Przekroczenie czasu trwania najmu ponad pełne doby o więcej niż dwie godziny powoduje zwiększenie odpłatności jak za całą następną dobę. W przypadku skrócenia najmu odpłatność zostanie ustalona według obowiązujących cen za pierwsze doby.

6. Przedłużenie najmu ponad okres określony w UMOWIE NAJMU może nastąpić jedynie za zgodą EZRA RENT A CAR. Samowolne przedłużenie najmu traktowane będzie jako próba przywłaszczenia samochodu, o czym EZRA RENT A CAR powiadomi organy ścigania oraz będzie podstawą dla EZRA RENT A CAR do:

a. obciążenia NAJEMCY karą umowną przewidzianą w CENNIKU

b. obciążenia NAJEMCY wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami, jakie wynikną dla EZRA RENT A CAR z tytułu takiego naruszenia WARUNKÓW NAJMU

c. naliczenia odpłatności za okres samowolnego przedłużenia jak za najem dokonany na podstawie nowej UMOWY NAJMU

7. Wynajmem i zwrot samochodu odbywa się w punktach określonych w UMOWIE NAJMU.

8. Wynajęty samochód nie może być odstąpiony innej osobie i nie może być kierowany przez osobę nie wymienioną w UMOWIE NAJMU, w przeciwnym wypadku NAJEMCA upoważnia EZRA RENT A CAR do:

a. obciążenia NAJEMCY karą umowną przewidzianą w CENNIKU.

b. obciążenia NAJEMCY wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami, jakie wynikną dla EZRA RENT A CAR z tytułu takiego naruszenia WARUNKÓW NAJMU

9. Najem samochodu osobowego ba rzecz osoby prawnej następuje na podstawie zatwierdzonego zamówienia i po zawarciu UMOWY NAJMU.

10. Osoba prawna zobowiązana jest do wskazania w zamówieniu warunków płatności i okresu trwania najmu oraz osób uprawnionych do prowadzenia samochodu.

11. Najem na rzecz osób prawnych następuje po dokonaniu przedpłaty za cały planowany okres najmu, chyba w UMOWIE NAJMU na określonych warunkach EZRA RENT A CAR odstąpi od wymogu całości lub części przedpłaty.

12. Postanowienia punktów 5, 6, 7 i 8 WARUNKÓW NAJMU mają w pełni zastosowanie do najmu na rzecz osób prawnych.

13. Koszty paliwa nie są wliczane do ceny najmu samochodu. Samochód jest wynajmowany z pełnym zbiornikiem paliwa i z pełnym zbiornikiem powinien być zdany. Za brakujące paliwo NAJEMCA płaci wg ceny określonej w CENNIKU na dzień rozliczenia UMOWY NAJMU.

14. Realizując UMOWĘ NAJMU EZRA RENT A CAR zobowiązuje się do wydania NAJEMCY sprawnego samochodu osobowego i wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. EZRA RENT A CAR wydając NAJEMCY samochód lub przyjmując go od NAJEMCY zobowiązuje się do okazania NAJEMCY zgodności numeracji samochodu z dokumentami oraz zgodności zespołów i wyposażenia zgodnie z wykazem.

16. EZRA RENT A CAR zobowiązuje się do pełnego rozliczenia UMOWY NAJMU za samochód w chwili zwrotu samochodu przez NAJEMCĘ.

17. W czasie użytkowania samochodu NAJEMCA zobowiązuje się do:

a. przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego

b. posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego i egzemplarza UMOWY NAJMU

c. zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą

d. wykonywania własnym kosztem i staraniem codziennej obsługi wynajętego samochodu, a w szczególności w zakresie kontroli oleju, płynu hamulcowego, stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacji itp.

e. osobistego uczestniczenia w czynnościach związanych z przyjęciem i zwrotem samochodu

18. Wynajęty pojazd nie może być używany:

a. poza granicami Polski, chyba, że EZRA RENT A CAR wyrazi na to zgodę podpisując z NAJEMCĄ stosowny ANEKS do UMOWY NAJMU.

b. w wyścigach, rajdach i w zawodach

c. do wykonywania zarobkowego przewozu osób, zarobkowego lub nie zarobkowego przewozu rzeczy, chyba, że EZRA RENT A CAR wyrazi na to zgodę podpisując z NAJEMCĄ stosowny ANEKS do UMOWY NAJMU.

d. do holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów

e. do przewozu substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić EZRA RENT A CAR na stratę czasu lub należności zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty.

19. W przypadku uszkodzenia samochodu NAJEMCA zobowiązany jest do zabezpieczenia samochodu przez doprowadzenie go do parkingu strzeżonego oraz natychmiastowego powiadomienia EZRA RENT A CAR.

20. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wypadku drogowym NAJEMCA zobowiązany jest do uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników wypadku i zabezpieczenia samochodu jak wyżej.

21. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu wskutek włamania NAJEMCA zobowiązany jest do zgłoszenia w najbliższej jednostce Policji i uzyskania na egzemplarzu UMOWY NAJMU poświadczenia przez Policję o przyjęciu zgłoszenia oraz powiadomienia EZRA RENT A CAR.

22. W przypadku zakończenia umowy z powodu uszkodzenia lub kradzieży NAJEMCA zobowiązany jest do zgłoszenia do EZRA RENT A CAR celem dokonania rozliczenia.

23. NAJEMCA odpowiada materialnie wobec EZRA RENT A CAR za braki paliwa, części brakujące wyposażenia oraz podmianę części wynajętego pojazdu na inne.

24. Samochód wynajęty posiada ubezpieczenie ważne wyłącznie na terytorium Polski. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przysługuje tylko tym osobom, które użytkują samochód za zgodą EZRA RENT A CAR . NAJEMCA odpowiada materialnie za straty i szkody powstałe z jego winy oraz za ewentualne straty z tytułu braku właściwego zabezpieczenia samochodu lub dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody. Jeżeli uszkodzenie lub strata samochodu nastąpi w okolicznościach upoważniających towarzystwo ubezpieczeniowe do potrącenia z winy NAJEMCY całości lub części odszkodowania, NAJEMCA ponosi wszelkie wynikające stąd straty i zobowiązany jest do ich wyrównania.

25. NAJEMCA zobowiązany jest w przypadku naruszenia UMOWY NAJMU do zapłacenia na rzecz EZRA RENT A CAR kar umownych określonych w CENNIKU, niezależnie od obowiązku pokrycia wszelkich strat i ujemnych dla EZRA RENT A CAR skutków spowodowanych takim postępowaniem NAJEMCY.

26. Wszelkie spory, jakie mogą powstać z tytułu realizacji UMOWY NAJMU oraz z tytułu rozliczeń strony poddają rozstrzygnięciu do Sądu właściwego miejscowo dla EZRA RENT A CAR.

27. NAJEMCA oświadcza, iż upoważnia EZRA RENT A CAR do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. NAJEMCA oświadcza, że znane są mu WARUNKI NAJMU oraz CENNIK, a także zakres jego odpowiedzialności za uszkodzenia, akceptuje je i potwierdza.

28. NAJEMCA oświadcza, że wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych do EZRA RENT A CAR oraz wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w bazie danych EZRA RENT A CAR i zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz.: 883) w celach marketingowych. NAJEMCA oświadcza, że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do swoich danych osobowych.